ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ У ПРИФРОНТОВИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5843/2023-2-7

Ключові слова:

туристичні кластери, соціологічне опитування, перспективи розвитку, прифронтові громади, кластерна співпраця

Анотація

В Україні перед війною значна увага приділялася розвитку туризму шляхом активізації кластерної взаємодії. З початку повномасштабного російського вторгнення прифронтові регіони України понесли значні втрати туристичного потенціалу та руйнування туристичної інфраструктури. Вивчення перспектив створення та/або продовження функціонування туристичних кластерів у прифронтових громадах України (Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Донецької областей) не було розкрито, що і визначило мету нашої статті. Дослідження особливостей функціонування туристичної сфери в прифронтових громадах Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей проводилося у рамках естонсько-українського науково-дослідницького проєкту «Розвиток українських прифронтових громад і туристичного бізнесу в умовах війни та стратегії на майбутнє» (29.12.2022-28.03.2023 роки). Основним методом дослідження було анкетування власників туристичного бізнесу, працівників закладів туристичної інфраструктури та атракцій, представників громадських організацій туристичного спрямування та виконавчої влади, яка координує туристичну діяльність на прифронтових територіях України. Загальна вибірка складала 144 особи з 5 регіонів України: Дніпропетровська – 45 (31,3%), Донецька – 18 (12,5%), Запорізька – 15 (10,4%), Сумська – 29 (20,1%), Харківська – 37 (25,7%) осіб. За результатами дослідження було встановлено, що одним із пріоритетних напрямів розвитку туризму є співпраця в рамках туристичних кластерів, яка, на думку респондентів, дасть можливість отримати кращий доступ до ресурсів, досягти переваг у маркетингу та у розробці туристичного продукту. Саме організація туристичних кластерів туризму має багато переваг, які полягають у інфраструктурному розвитку територій, збільшенні продуктивності виробництва, залученні інвестицій, стимулюванні інновацій тощо. Громади, розвиваючи туризм, мають можливості для зростання своїх доходів і збільшення бюджету, створення нових робочих місць, стимулювання попиту на їхню продукцію, популяризації культурної спадщини, реінкарнації в новому форматі та з новим іміджем.

Посилання

Загальна сума прямих збитків, завдана інфраструктурі України через війну, зросла до майже $138 млрд. Київська школа економіки, 2023. URL: http://surl.li/eqtrk.

Проєкт національної програми кластерного розвитку до 2027. URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/proyekt-naczionalnoyi-programy-klasternogo-rozvytku-do-2027/

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 168-р. від 16.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text

European Observatory for Clusters and Industrial Change. Cluster programmes in Europe and beyond. Publications Office of the European Union, 2019. URL: https://clustercollaboration.eu/news/report-clusterprogrammes-europe-and-beyond

Барвінок Н. В., Барвінок М. В. Вплив російсько-української війни на туризм в Україні та перспективи його розвитку в майбутньому. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, culturaleducational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. С. 24-32. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-4

Якименко-Терещенко Н. Розвиток індустрії туризму у повоєнний період / Н. Якименко-Терещенко, Н. Мірко, А. Моца. Економіка та суспільство, 2022. № 44. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-117

Фастовець О. Cфера туризму у повоєнний період: досвід для України. Економіка та суспільство, 2022. № 40. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-4

Рейманн М. Розвиток туристичного бізнесу прифронтових громад в умовах війни: зарубіжний та український досвід / М. Рейманн, О. Корнус, Н. Венгерська, В. Холодок, В. Пацюк, Х. Паланг. Регіональна економіка, 2023. № 1. С. 105-113. https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-14

Reimann M., Kornus Olesia H., Patsiuk Viktoriia S., Venherska Natalia S., Kholodok Valentyna D., Palang Hannes. Tourism in Ukrainian frontline communities: trends, challenges, and development prospects / M. Reimann, O.H. Kornus, V.S. Patsiuk, N.S. Venherska, V.D. Kholodok, H. Palang. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2023. Vol 32(3). P. 89-98. doi: 10.15421/112352.

Розвиток українських прифронтових громад і туристичного бізнесу в умовах війни та стратегії на майбутнє : звіт за результатами міжнародного естонсько-українського дослідницького проєкту (проміжн.) / кер. Март Рейманн. 2023. 120 с.

Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition. Harward Business Review, 1998. P. 77-90.

Басюк Д. І. Науково-теоретичні підходи до класифікації туристичних кластерів. Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики : Збірник наук. праць. К. : НТУУ «КПІ», 2011. С. 17.

Гоблик В. В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі: автореф. дис. …канд. економ. наук. Ужгород, 2009. 24 с.

Ольшанська О. В. Регіональні туристичні кластери як важливий чинник економічного зростання / О. В. Ольшанська, А. О. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 12. С. 212-216. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_12_38

Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л., Васильєв В., Околович І. Кластери туризму як один з інструментів сталого сільського розвитку України. Mental Health Global Challenges XXI Century. IPSI Proceedings – 2019. Рим, Італія. 2019. ст. 12-16. DOI: 10.32437/ IPSIProceedings.Issue-2019

Феномен кластеру: аномальні бізнес-долини. К.: Kyiv-Mohyla Business School, 2012. 78 с.

Перепелюкова О.В. туристичні кластери як інноваційна форма розвитку туризму в Україні. Вісник Хмельницького національного університету 2021. № 5. Том 2. С. 243-246.

Михайліченко Г.І. Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. С. 341-349.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-30

Як цитувати

Корнус, О. Г., Пацюк, В. С., & Венгерська, Н. С. (2024). ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ У ПРИФРОНТОВИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ. Acta Academiae Beregsasiensis: Geographica Et Recreatio, (2), 79–89. https://doi.org/10.32782/2786-5843/2023-2-7