Приклад оформлення статті

УДК 338.48-6:615.8

МЕДИЧНИЙ СПА ТА САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ТУРИЗМ: ВІДМІННІСТЬ КОНЦЕПЦІЙ

Щука Галина Петрівна
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри географії та туризму,
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегове, Україна
ORCID ID: 0000-0003-4368-5081

Лемко Іван Степанович
доктор медичних наук, директор,
Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація»
Міністерства охорони здоров'я України», м. Ужгород, Україна
ORCID ID: 0000-0002-5762-6560

Шейко Віталій Ілліч
доктор біологічних наук, професор,
професор кафедри біології,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Україна
ORCID ID: 0000-0001-7932-4478

Актуальність дослідження: санаторно-курортний туризм переживає кризу, яку намагається подолати шляхом диверсифікації та комерціалізації послуг, що поступово перетворює його у медичний спа-туризм. Предметом дослідження є два види туризму: санаторно-курортний та медичний спа-туризм. Мета дослідження: визначити наслідки перетворення санаторно-курортного туризму в медичний спа-туризм, встановивши спільне та відмінне у концепціях цих видів туризму. Методологія дослідження: системно-структурний підхід, методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, прогнозування, аналогії, наукового узагальнення, співставлення та порівняння. Результати дослідження: визначено спільне, відмінне та індивідуальне у концепціях цих видів туризму. Встановлено, що подібними досліджувані явища є за метою подорожі, пропозицією лікувальних послуг та подвійним (хоча й недостатнім) нормативно-правовим забезпеченням: належать до сфери туризму та підпорядковуються системі охорони здоров’я. Кардинально відрізняються санаторно-курортний та медичний спа-туризм з огляду на джерела фінансування; цільову аудиторію; принципи формування програми перебування; вимогами до наявності природних лікувальних ресурсів. Практичне значення: отримано результати, які полягають у розмежуванні санаторно-курортного та медичного спа-туризму, що дозволяє надавачам послуг правильно будувати продуктову політику закладу, диверсифікувати послуги, споживачам – орієнтуватися в пропозиції на ринку лікувально-оздоровчого туризму. Висновки: виокремлено характерні риси, які відрізняють санаторно-курортний туризм від медичного спа-туризму, і можуть бути втрачені внаслідок злиття цих сегментів. Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні можливостей реформації та ребрендингу санаторно-курортного туризму, оновлення санаторно-курортної послуги, створення стратегічних альянсів між зацікавленими сторонами.
Ключові слова: санаторно-курортний туризм, медичний спа-туризм, health tourism, порівняння концепцій.

MEDICAL SPA & HEALTH RESORT TOURISM: DIFFERENCE OF CONCEPTS

Shchuka Halyna Petrivna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Geography and Tourism,
Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove, Ukraine
ORCID ID: 0000-0003-4368-5081

Lemko Ivan Stepanovych
Doctor of Medical Sciences, Director,
State Institution "Scientific and Practical Medical Center "Rehabilitation"
of the Ministry of Health of Ukraine", Uzhhorod, Ukraine
ORCID ID: 0000-0002-5762-6560

Sheiko Vitalii Illich
Doctor of Biological Sciences, Professor,
Professor of the Department of Biology,
Nizhyn Mykola Gogol State University, Nizhyn, Ukraine
ORCID ID: 0000-0001-7932-4478

The relevance of the research: sanatorium-resort tourism is experiencing a crisis which it tries to overcome through diversification and commercialization of services, that gradually turn it into medical spa tourism. Subject research: there are two types of tourism: sanatorium-resort and medical spa tourism. The purpose of the study is to determine the consequences of the transformation of the sanatorium resort tourism into medical spa tourism, establishing similarities and differences in the concepts of these types of tourism. Research methodology: system-structural approach, methods of analysis and synthesis, induction and deduction, forecasting, analogy, scientific generalization and comparison. The results of the study: common, different and individual aspects in the concepts of these types of tourism are defined. It is established that similar of the phenomena under investigation are the purpose of travel, the offer of medical services and double (though insufficient) regulatory and legal support. They belong to the field of tourism and are subject to the medical care health system. Sanatorium-resort and medical spa tourism are radically different with regard to funding sources, target audience, principles of the staying program formation, requirements for the natural medical resources located in the area. Practical Significance: Results which consist in distinguishing between sanatorium and medical spa tourism are obtained. It allows service providers to build a food policy of the institution properly and to diversify services. It lets consumers to orient themselves in offers on the medical tourism market. Conclusions: characteristic features that distinguish sanatorium-resort tourism from medical spa tourism are singled out. These features may be lost as a result of the merger of these segments. The prospect of further research lies in the study of possibilities of reformation and rebranding of sanatorium-resort tourism, renewal of sanatorium-resort services, and creation of strategic alliances between interested sides.
Keywords: health resort tourism, medical spa tourism, health tourism, comparison of concepts.

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Відокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Мета дослідження. 

Основний матеріал. 

Висновки. 

Література

1. Little J. Pampering, well-being and women's bodies in the therapeutic spaces of the spa. Social & Cultural Geography. 2023. 14. Р. 41–58. DOI : https://doi.org/10.1080/14649365.2012.734846

2. Щука Г.П. Термінологічний дискурс навколо подорожей, основною метою яких є піклування про здоров’я. Prospects for the development of the tourism and hospitality industry in Ukraine based on the experience of the European Union: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2023. C. 51–78. DOI https://doi.org/10/30525/978-9934-26-308-8-3

References

1. Little, J. (2023). Pampering, well-being and women's bodies in the therapeutic spaces of the spa. Social & Cultural Geography, 14, 41–58. https://doi.org/10.1080/14649365.2012.734846 [in English].

2. Schuka, H. P. (2023). Terminolohichnyi dyskurs navkolo podorozhei, osnovnoiu metoiu yakykh ye pikluvannia pro zdorovia [Тerminological discourse around trips, which main purposes are health care]. In Prospects for the development of the tourism and hospitality industry in Ukraine based on the experience of the European Union: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 51–78. DOI https://doi.org/10/30525/978-9934-26-308-8-3 [in Ukrainian].