Вимоги до оформлення статей

Науковий журнал «Acta Academiae Beregsasiensis: Geographica et Recreatio» призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами географії, готельно-ресторанної справи, туризму та рекреації, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами останніх досліджень.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

 Редакція наукового журналу «Acta Academiae Beregsasiensis. Geographica et Recreatio» приймає:

- сучасні, оригінальні та незалежні дослідження докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які займаються науковою діяльністю;

- статті, які не містять заборонених до друку матеріалів, а також матеріалів, у достовірності яких виникає сумнів. Неприйнятні текстові запозичення без дійсних посилань (плагіат) та самоплагіат (широкомасштабне запозичення з власних робіт без надання належних посилань) не допускаються;

- статті, які ніколи не друкувалися раніше і не подані на розгляд в інші видання;

Рукопис повинен включати такі складові у нижченаведеній послідовності:

1. DOI (присвоюється редакцією після публікації статті);

2. індекс УДК;

3. назва статті (всі літери прописні, по центру, напівжирний шрифт);

4. відомості про автора (авторів) (через один рядок від назви, вирівнювання тексту зліва, мовою, якою стаття написана) - імена та прізвища автора (-ів) повністю, після кожного автора вказується науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна, ORCID);

5. структурована анотація (реферат) – через один рядок від відомостей про автора (ів) курсивом, не менше 1800 знаків (із застосуванням безособових конструкцій анотація повинна містити наступні елементи (предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки);

6. ключові слова (5–8 слів, курсив);

7. інформацію за вищенаведеними пунктами 3-6 подати послідовно на мові статті, українською (якщо стаття не україномовна) та англійською мовою;

8. Текст статті у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (напівжирним курсивом з абзацу):

Структурно текст статті повинен містити такі необхідні елементи (на основі вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05.1):

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Перелік використаних джерел. Джерела нумеруються відповідно до порядку звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках; бібліографічний опис літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. Кількість самоцитувань не повинна перевищувати 20%.

9. Перелік використаних джерел

10. Список літератури (References), оформлений згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один мовою оригіналу і окремим блоком References (транслітерована і перекладена англійською версія літератури, оформлена згідно з угодами APA (American Psychological Association), повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ РУКОПИСУ: 

  • мови написання рукопису статті – українська, угорська, англійська;
  • обсяг рукопису – не менше 12 сторінок, включаючи рисунки та таблиці; формат сторінки – А4 (210 ´ 297);
  • шрифт - Times New Roman, розмір – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5
  • орієнтація сторінки формату А4 – “книжкова”; поля – 2,0 см;
  • рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® у вигляді єдиного файлу у форматі DOC або DOCX без макросів;
  • Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Кожна таблиця та ілюстрація повинні мати заголовок, який можна зрозуміти окремо. Таблиці підписуються зверху, ілюстрації знизу, курсивом. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.
  • Рисунки та фотографії (у друкованому варіанті чорно-білі, з градаціями сірого кольору, в електронному варіанті кольоровi) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, JPG, PNG, BMP, роздільною здатністю не менш 350 dpi.
  • таблиці не повинні розриватись (розміщуватись на декількох сторінках).

Анотація до статті  англійською та українською мовами повинна бути розширена (не менше 1800 знаків).

Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 5 робочих днів, зверніться до редакції повторно.